Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Co nas wyróżnia


 

1. Zwiększona (w porównaniu do innych szkół) liczba godzin języków obcych. Część innych przedmiotów (chemia, historia powszechna, plastyka, zajęcia artystyczne, informatyka, WOS,  technika, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka i inne) nauczana w języku angielskim w systemie CLIL (zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu). Przygotowanie uczniów do egzaminów umożliwiających zdobycie międzynarodowych certyfikatów językowych. Współpraca z renomowanymi szkołami językowymi.

 

2. Indywidualizacja nauczania (zgodnie ze zdolnościami, umiejętnościami i potrzebami uczniów). Diagnozujemy indywidualne zainteresowania i talenty każdego Ucznia (w różnych dziedzinach) i zapewnimy mu wsparcie odpowiednich nauczycieli, by rozwijać te uzdolnienia.

 

3. Dobrze wykorzystany czas na lekcjach. Przeciwstawiamy się powszechnie spotykanemu systemowi nauczania, w którym w czasie części lekcji Uczniowie się nudzą i niewiele dowiadują, a materiał jest zadawany do przyswojenia w domu.

W naszej Szkole Uczeń ma szansę opanowania materiału w czasie lekcji. Zachęcamy młodzież do aktywnego w niej uczestnictwa, a "odpytywanie" czy kartkówki są sprawdzeniem tego, co Uczeń przyswoił na zajęciach, czy był uważny, zaangażowany i dobrze pracował. Odwróciliśmy tradycyjny szkolny system sprawdzania postępów Uczniów - w naszej Szkole kartkówki i "odpytywanie" są na końcu, a nie na początku lekcji.  

 

4. Uważamy, że to Szkoła odpowiada za nauczanie. Chcemy wyeliminować nadmierne obciążanie Uczniów pracami domowymi, a jak najwięcej wiedzy przekazywać w ramach lekcji. Ograniczyliśmy prace domowe do niezbędnego minimum. Szkoła przejęła także obowiązek powtórek do sprawdzianów.

  

5. Nie oznacza to, że Uczniowie nie będą samodzielnie pracować, ponieważ indywidualna praca w domu jest ważna dla rozwoju umiejętności samokształacenia. Uczniowie systematycznie powtarzają w domu słownictwo z języków, rozwiązują zadania matematyczne oraz czytają lektury i piszą wypracowania z języka polskiego. Z innych przedmiotów nauczania prace domowe polegają np. na wykonaniu obserwacji, pomiarów, wywiadów, itp.

  

6. Prace domowe (z matematyki i jęzków) są Uczniom zadawane w systemie codziennym. Uczniowie otrzymują np. zestaw zadań matematycznych do samodzielnego rozwiązania czy też tygodniową listę słówek (z materiału przerabianego w ciągu tygodnia na lekcjach) do powtarzania w dowolnym czasie i miejscu, np. przed snem, w czasie podróży, do odpytania przez rodziców.

Są to jasne, przejrzyste reguły, pozwalające na dobrą współpracę nauczyciela z Uczniem a także biorące pod uwagę nierównomierne obciążenie Ucznia innymi, pozalekcyjnymi aktywnościami w różne dni tygodnia.  

 

7. W Szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik. Pozwala on na sprawną komunikację między nauczycielem, Rodzicem i Uczniem. Wszystkie zadania do wykonania, wykazy lektur, terminy przygotowania prac, projektów, ich szczegółowe opisy, uwagi do nich, itp. umieszczone zostają na platformie.

 

8. Ograniczyliśmy do niezbędnego minimum apele, imprezy,  wyjazdy, itp., które odbywają się kosztem lekcji. Na tego typu uroczystości zarezerwowaliśmy czas po lekcjach, a także w soboty (wspólnie z rodzicami przygotowany wyjazd do teatru czy kina).

 

9. Nie tylko przekazujemy Uczniom wiedzę z różnych dziedzin. Pomagamy im także odnaleźć właściwy kierunek sensu życia, wzbogacamy mocne strony ich osobowości, wzmacniamy ich poczucie własnej wartości.

 

10. Dbamy o życzliwość i wyrozumiałość w relacjach nauczyciel-Uczeń. Wybitni pedagodzy minionych stuleci twierdzili, że wzajemny klimat zaufania między nauczycielem a Uczniem wzbudza w Uczniu zaufanie do nauczyciela. Ten szczególny mechanizm emocjonalnego sprzężenia zwrotnego buduje zdrową, pozytywną motywację do nauki.

 

11. Równocześnie, konsekwentnie  przestrzegamy jasno określonych wymagań. Należy pamiętać, że odpowiedzialne wymagania są wyrazem szacunku, tak jak obojętność i pobłażliwość - lekceważenia.